I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle predávajúceho ihpucks.com (ďalej ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu, ak nie je ďalej ustanovené inak.
 2. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.

II. Výklad pojmov

 1. Na účely týchto obchodných podmienok sa nasledujúce pojmy vykladajú takto:
  1. predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Fordis s.r.o., so sídlom Chrobákova 6, 841 02 Bratislava, IČO: 45 985 006,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.69838/B (ďalej ako „Predávajúci“),
  2. kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Kupujúci“), ktorý na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim,
  3. zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej ako „Zmluvné strany“),
  4. webovou stránkou rozumie internetová stránka Predávajúceho dostupná na internetovej adrese ihpucks.com, na ktorej je umiestnený elektronický obchod a zverejnená ponuka tovarov ponúkaných Predávajúcim (ďalej aj ako „webová stránka“),
  5. tovarom sa rozumejú všetky produkty a tovary, ktoré sú zverejnené na  webovej stránke a zároveň, ktoré má Kupujúci možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „Tovar“),
  6. kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom elektronických prostriedkov cez elektronický obchod, a v ktorej sa Predávajúci zaväzuje predať a dodať Tovar a Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť stanovenú kúpnu cenu (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“ alebo ako „Zmluva“),
  7. elektronickou správou sa rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej ako „elektronická správa“),
  8. pojmom bez zbytočného odkladu sa rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti,
  9. objednávkovým formulárom rozumie sa formulár v elektronickom obchode, prostredníctvom ktorého môže Kupujúci uzatvoriť s Predávajúcim Zmluvu (ďalej ako „Objednávkový formulár“),
  10. objednávkou sa rozumie odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom sa stáva akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy (ďalej ako „Objednávka“),
  11. potvrdením objednávky sa rozumie doručenie potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie Zmluvy Predávajúcim podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“) a o vzniku Zmluvy, pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy Kupujúcim a zhrnutie predmetu Zmluvy, najmä:
   1. názov a množstvo objednaného Tovaru,
   2. obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje,
   3. údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje,
   4. adresu, kde môže Kupujúci uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla Predávajúceho,
   5. celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie a dopravu,
   6. platobné a dodacie podmienky,
   7. informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sám,
   8. poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru,
   9. informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov.
 2. Orgánmi dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
 3. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Predávajúcim koná v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa tieto obchodné podmienky sa použijú iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. IX. týchto obchodných podmienok.
 4. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.
 5. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri Zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: FORDIS s.r.o., Chrobákova 6, 841 02 Bratislava, email: fordis@fordis.sk, tel. č. +421 903 246 189.

III. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

 1. Predávajúci zverejňuje v elektronickom obchode Tovary, ktoré ponúka na predaj. Zverejnenie Tovarov v elektronickom obchode Predávajúcim sa považuje za návrhu na uzatvorenie Zmluvy. V prípade záujmu Kupujúceho o niektorý z Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode vloží Kupujúci ním zvolený Tovar do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú ďalej inak.
 2. K platnému uzatvoreniu Zmluvy v elektronickom obchode je Kupujúci povinný vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári označené ako povinné (vrátane výberu spôsob dodania Tovaru a úhrady kúpnej ceny).
 3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v Objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá Kupujúci Objednávku.
 4. Objednávka, ktorá bola odoslaná prostredníctvom Objednávkového formulára Predávajúcemu, sa považuje za prijatie návrhu Predávajúceho na uzavretie Zmluvy Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.
 5. Doručenie Objednávky Predávajúcemu (t. j. prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy odoslané Kupujúcim) sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci po prijatí návrhu na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy doručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje zhrnutie Objednávky a predmetu uzatvorenej Zmluvy. Potvrdenie objednávky môže obsahovať predfaktúru s prehľadom objednaného Tovaru.
 6. Po vzniku Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu.
 7. Kupujúci je povinný po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontrolovať obsah Objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.
 8. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola Kupujúcemu spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak (i) prišlo k preukázateľnému zneužitiu osobných údajov Kupujúceho alebo jeho platobnej karty alebo (ii) z dôvodu zásahu (vydaného rozhodnutia, opatrenia alebo iného aktu) správneho orgánu alebo súdu týkajúceho sa Zmluvy alebo ktorejkoľvek Zmluvnej strany súvisiacej so Zmluvou Zmluva postupom opísaným v tomto článku obchodných podmienok platne nevznikne. Predávajúci je povinný o takejto skutočnosti informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu a je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody a/alebo vydanie bezdôvodného obohatenia.
 10. Osobitný objednávkový proces: Pri ponuke Tovarov v elektronickom obchode v sekcií „Puk s potlačou podľa Vášho výberu“ je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho na tam uvedenú adresu elektronickej správy so svojimi požiadavkami (dopytom) na špecifikáciu Tovaru, ktorý bude vyrobený podľa požiadaviek Kupujúceho. Po prijatí požiadaviek Kupujúceho pripraví Predávajúci Kupujúcemu cenovú ponuku, ktorú mu doručí na Kupujúcim uvedenú adresu elektronickej správy. Za moment uzatvorenia Zmluvy týkajúcej sa Tovaru vyrobeného na mieru podľa tohto bodu obchodných podmienok medzi Zmluvnými stranami sa považuje potvrdenie prijatia objednávky Predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy, ktorú mu Kupujúcim doručí na základe pripravenej cenovej ponuky, pričom v tomto prípade nie je povinný využiť Objednávkový formulár, Objednávka však musí obsahovať všetky povinné náležitosti návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že každá cenová ponuka pripravená v súlade s týmto bodom obchodných podmienok je platná 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu, ak nie je v jednotlivej cenovej ponuke uvedené inak.

IV. CENOVÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode je uvedená na webovej stránke vždy pri konkrétnom Tovare (ďalej aj ako „Kúpna cena“). Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť s celkovou cenou Tovarov vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. V prípade akciového Tovaru má Kupujúci - Spotrebiteľ možnosť sa pred poslaním Objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka Tovaru alebo jeho cena v platnosti.
 2. Celková cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri vypĺňaní Objednávkového formulára. Uvedenie cien Tovarov na webovej stránke sa považuje za platný cenník Predávajúceho.
 3. Spolu s Potvrdením objednávky môže Predávajúci doručiť Kupujúcemu aj zálohovú faktúru (predfaktúru) s predbežnou cenou vrátane DPH. Konečná cena za Tovar je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom doklade predloženom Kupujúcemu pri dodaní Tovaru, ak nie je v bode 4. tohto článku Obchodných podmienok ustanovené inak.
 4. Kupujúci môže ako príjemca Tovaru udeliť prostredníctvom na to určeného políčka v elektronickom obchode alebo iným vhodným spôsobom výslovný súhlas v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s tým, že faktúra (daňový doklad) za Tovar môže byť vystavená Predávajúcim elektronicky a zaslaná Kupujúcemu v elektronickom formáte prostredníctvom elektronickej správy, vrátane účtenky podľa príslušného zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu.
 5. Všetky akcie na Tovary uvedené v elektronickom obchode platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po časovo ohraničenú dobu, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. Pôvodná cena Tovaru uvedené pri akciovom Tovare znamená cenu Tovaru, za ktorú predmetný Tovar Predávajúci  ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov či cien marketingových kampaní na podporu predaja.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené v elektronickom obchode s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v elektronickom obchode, okrem Tovarov, ktoré si už Kupujúcim objednal, t. j. Tovarov, ktoré boli objednané prostredníctvom Objednávky, Objednávka prijatá Predávajúcim a potvrdená prostredníctvom Potvrdenia objednávky.

V. Platobné a dodacie podmienky

 1. Pri Objednávke Tovaru si Kupujúci zvolí spôsob, akým mu Predávajúci dodá Tovar. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:
  1. osobný odber na adrese prevádzky FORDIS s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava (ďalej ako „miesto osobného odberu“) počas otváracích hodín prevádzky Predávajúceho,
  2. doručenie Predávajúcim na adresu zvoleného odberného miesta Kupujúcim prostredníctvom prepravnej služby „Zásielkovňa“ na dostupné odberné miesta v Slovenskej a Českej republike, podľa ponuky odberných miest zverejnených v elektronickom obchode pri vypĺňaní Objednávkového formulára (ďalej aj ako „odberné miesto“)
 2. V prípade, ak si Kupujúci zvolí osobný odber na mieste osobného odberu, môže si prevziať Tovar po úhrade Kúpnej ceny do 15 dní od doručenia elektronickej správy Predávajúcim o tom, že Tovar je pripravený k odberu na mieste osobného odberu. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme ani do 15 dní po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predať Tovar tretej osobe a je povinný vrátiť Kupujúcemu uhradenú cenu za Tovar.
 3. Pri dodaní Tovaru prostredníctvom doručenia na adresu zvoleného odberného miesta Predávajúci doručuje Tovar v čo najkratšom možnom termíne po úplnej úhrade Kúpnej ceny Kupujúcim, spravidla do dvoch pracovných dní od úhrady Kúpnej ceny, vždy však najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku Zmluvy (ak Kupujúci uhradil (Kúpnu cenu). Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy o predpokladanej dodacej dobe v súlade s týmto bodom obchodných podmienok spravidla v Potvrdení objednávky.
 4. V prípade, ak ide o dodanie Tovaru mimo územia Slovenskej republiky (okrem dodania do Českej republiky v súlade s bodom 1.2. tohto článku obchodných podmienok), takéto dodanie Tovaru sa uskutočňuje len na základe predchádzajúcej písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami o cene za poštovné, balné, a o ostatných dodacích podmienkach.
 5. Pri prevzatí Tovaru sa Kupujúci preukáže identifikačným PIN kódom, ktorý Predávajúci (alebo prepravná spoločnosť v mene Predávajúceho) pošle na telefónne číslo Kupujúceho a/alebo prostredníctvom elektronickej správy Kupujúcemu, ktoré sú uvedené v Objednávke. Za ochranu uvedeného identifikačného kódu zodpovedá Kupujúci.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať Tovar. O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať Kupujúcich v elektronickom obchode.
 7. Dodanie tovaru sa považuje za uskutočnené odovzdaním Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Predávajúci dopraví objednaný Tovar Kupujúcemu na odberné miesto, je Kupujúci povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala ním určená oprávnená osoba v lehote stanovej v správe, ktorou Predávajúci alebo prepravná spoločnosť v mene Predávajúceho vyzve Kupujúceho na prevzatie Tovaru.
 8. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob dodania Tovaru dodanie na adresu zvoleného odberného miesta Kupujúcim prostredníctvom prepravnej služby „Zásielkovňa“, je Kupujúci povinný popri cene za Tovar uhradiť aj náklady za tento spôsob dodania Tovaru, ktoré budú Kupujúcemu vyčíslené v Objednávkovom formulári, pred uzatvorením Zmluvy, ako aj v Potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej správy, ako cena za dodanie Tovaru. Predávajúci je oprávnený neúčtovať za dodanie Tovaru žiadny poplatok. Platí, že ak v Objednávkovom formulári nie je uvedená cena za dodanie Tovaru, je dodanie Tovaru Kupujúcemu bezplatné.
 9. Kupujúci je povinný po uzatvorení Zmluvy uhradiť celkovú cenu za Tovar bez zbytočného odkladu, pričom je oprávnený si v Objednávkovom formulári zvoliť medzi nasledujúcimi spôsobmi úhrady celkovej ceny za Tovar:
  1. platba prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, pričom platobné údaje doručí Predávajúci Kupujúcemu spolu s Potvrdením Objednávky alebo bez zbytočného odkladu po jeho doručení,
  2. platba platobnou kartou online prostredníctvom platobnej brány, na ktorú bude Kupujúci po uzatvorení Zmluvy presmerovaný a v prípade, ak si zvolí ako spôsob platby platbu prostredníctvom platobnej brány, je povinný postupovať pri platbe podľa tam uvedených pokynov.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci mu doručí Tovar až po úplnej úhrade celkovej ceny za Tovar niektorým z vyššie uvedených spôsobov.
 11. V prípade, ak ide o Kupujúceho – Podnikateľa, sú Zmluvné strany oprávnené sa dohodnúť v individuálnych prípadoch aj na inom spôsobe platby za Tovar a/alebo dodania Tovaru, pričom v takom prípade má takáto dohoda prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 12. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho odovzdaním Tovaru Kupujúcemu pri jeho dodaní. Od momentu odovzdania Tovaru Kupujúcemu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstve vzniku škody na Tovare. Za odovzdanie Tovaru v prípade Kupujúceho – Podnikateľa sa považuje jeho odovzdanie prepravnej spoločnosti na prepravu a umožnenie Kupujúcemu uplatňovať práva z prepravnej zmluvy a v prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa sa za odovzdanie Tovaru považuje prevzatie Tovaru Kupujúcim – Spotrebiteľom.
 13. Ak nie je dohodnuté, ako má byť Tovar zabalený, Predávajúci Tovar zabalí podľa obchodných zvyklostí platných v čase balenia Tovaru na prepravu, vždy však takým spôsobom, aby bola zabezpečená ochrana Tovaru pred jeho poškodením.
 14. Kupujúci je povinný po prevzatí Tovaru zásielku skontrolovať, najmä preveriť, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený.
 15. Pri Tovare označenom v elektronickom obchode ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“ alebo iným obdobným označením, ktorý nie je v danom momente na sklade, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho e-mailom alebo inou formou o dostupnosti uvedeného Tovaru ako aj o dodacích lehotách v lehote 3 pracovných dní odo dňa dopytu Kupujúceho, resp. jeho žiadosti o poskytnutie uvedenej informácie či iného dopytu, z ktorého je zrejmý záujem Kupujúceho o uvedený Tovar.
 16. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme Tovar na ním zvolenom odbernom mieste alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmarí dodanie Tovaru, vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody voči Kupujúcemu v jej skutočnej výške.

VI. Odstúpenie od zmluvy SPOTREBITEĽOM

 1. Každý Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle § 7 ZoS právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Kupujúci, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný kontaktovať Predávajúceho, a to informovaním Predávajúceho o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy.  Kupujúci je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok. V oznámení o odstúpení od Zmluvy Kupujúci uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu, na ktoré mu má Predávajúci vrátiť zaplatenú cenu za Tovar. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané na poštovú prepravu v posledný deň lehoty.
 3. Kupujúci je v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok povinný zároveň vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy (Tovar), a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. V prípade, ak to už nie je dobre možné, napríklad z dôvodu, že Predávajúcim doručený Tovar je zničený, poškodený alebo použitý, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu peňažnú náhradu vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením od pôvodného stavu. Kupujúci je však vždy povinný uhradiť Predávajúcemu peňažné náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou Tovaru a jeho hodnotou v čase uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.
 4. Kupujúcim vrátený Tovar musí byť vrátený kompletný tak ako ho prevzal so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané, okrem prípadov opísaných v bode 3. tohto článku obchodných podmienok.
 5. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.
 6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký Tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, najneskôr však do 14 dní, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou rovnakým spôsobom, akým platbu prijal (t. j. prostredníctvom bankového prevodu). Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 8. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy - v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 písm. c) ZoS Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok v prípade, ak je predmetom Zmluvy predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa. Kupujúci v postavení Spotrebiteľa tak berie na vedomie, že v prípade, ak si objedná od Predávajúceho tovar prostredníctvom osobitného objednávkového procesu opísaného v bode 12. čl. III. týchto obchodných podmienok (t. j. ak si objedná personalizovaný puk vyrobený podľa jeho požiadaviek v sekcií „Puk s potlačou podľa Vášho výberu“), nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

 1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Kupujúcemu prostredníctvom listovej zásielky alebo elektronickej správy v prípade, ak:
  1. si Kupujúci objedná Tovar za cenu preukázateľne zverejnenú omylom v dôsledku chyby informačných systémov Predávajúceho a/alebo webovej stránky (napr. v prípade, ak je uvedená cena Tovaru na prvý pohľad nesprávna alebo ak zľava na tovare presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom),
  2. Kupujúci v súlade s bodom 2. článku V. týchto obchodných podmienok Tovar neprevezme ani do 15 dní po uplynutí tam uvedenej lehoty na Prevzatie Tovaru.
 2. V prípade, ak Predávajúci odstúpi od Zmluvy v súlade s týmto článkom obchodných podmienok, je povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu celkovú cenu za Tovar uhradenú Kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci v čase odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok Predávajúcim prevzal Tovar, je povinný ho bez zbytočného odkladu Predávajúcemu vrátiť, na kontaktné adresy uvedené v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

 1. Predávajúci poskytuje na Tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady Tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak.
 2. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení tovaru, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v Potvrdení objednávky alebo po doručení Potvrdenia objednávky alebo ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Spôsob uplatnenia reklamácie je upravený v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.

IX. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

 1. Pri predaji Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho a prevádzkovaní webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a ostatných návštevníkov webovej stránky Predávajúcim (ďalej ako „Dotknuté osoby“).
 2. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 3. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim, ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

X. Alternatívne riešenie sporov

 1. Každý Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.
 2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 4. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.

XI. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov

 1. Na Zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto článku XI. obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti Obchodného zákonníka.
 2. Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. (Odstúpenie od zmluvy) a článku X. (alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.
 3. Ustanovenia článku VIII. (Zodpovednosť za vady) týchto obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku sa vzťahujú na Kupujúcich v postavení Podnikateľov v rozsahu ustanovenom v čl. VIII. týchto obchodných podmienok a v Reklamačnom poriadku.

XII. Registrácia NA WEBOVEJ STRÁNKE

 1. Každý návštevník webovej stránky je oprávnený sa na webovej stránke prostredníctvom tam uvedeného registračného formulára registrovať a vytvoriť si zákaznícky profil. Registráciou návštevníka na webovej stránke vzniká medzi Predávajúcim a návštevníkom osobitný bezodplatný zmluvný vzťah, na základe ktorého Predávajúci vedie zákaznícky účet na webovej stránke a poskytuje mu služby s tým spojene (najmä: (i) predvyplnenie nákupného košíka v prípade objednávky, (ii) evidencia a prehľad histórie nákupov návštevníka na webovej stránke, (iii) poskytovanie akcií a zliav pre registrovaných Zákazníkov a (iv) prispôsobovanie ponúk a akcií na základe histórie objednávok). Návštevník je oprávnený kedykoľvek svoj zákaznícky účet na webovej stránke zrušiť, čím zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.
 2. Vzťahy medzi Predávajúcim a návštevníkom týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného registráciou návštevníka na webovej stránke, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov. V prípade, ak sa návštevník do svojho zákazníckeho účtu neprihlási počas 18 po sebe nasledujúcich mesiacov, Predávajúci jeho profil automaticky vymaže a zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internetové pripojenie) pre uskutočnenie Objednávky podľa týchto obchodných podmienok sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 3. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 4. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny a podobne.
 6. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.