1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou FORDIS s.r.o.., so sídlom Chrobákova 6, 841 02 Bratislava, IČO: 45 985 006,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.69838/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa ihpucks.com (ďalej ako „webová stránka“) a prostredníctvom nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať písomne na adrese FORDIS s.r.o.., so sídlom Chrobákova 6, 841 02 Bratislava, e-mailom na: fordis@fordis.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 903 246 189.

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY A DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva spracúvané osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Konkrétne kategórie Vašich osobných údajov, účely, na ktoré Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, právne základy a doby uchovávania Vašich osobných údajov v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvania Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákoných povinností Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, kontaktné údaje - tel.č., emailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredncítvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie) Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie zákazníkov a kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb a realizácia zmluvnej komunikácie so zástupcami právnických osôb Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie zákazníkov (kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb) na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva, vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv a realizáciu zmluvnej komunikácie s fyzickými osobami, ktoré konajú v mene právnických osôb Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funckia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email) 5 rokov nasledujúcich po dodaní tovaru (zániku zmluvy)
Vedenie zákazníckych účtov registrovaných návštevníkov na webovej stránke a prispôsobovanie obsahu ponúk zákazníkom Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email), prihlasovacie meno údaje o histórií nákupov a údaje uvedené v objednávkach, pseudonymizované údaje o platobných kartách 18 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia sa v zákazníkom účte a do úplné vyporiadania zmluvných a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (poskytovanie informácií, odstúpenie od zmluvy) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného na diaľku
Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti Do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, online chatu na webovej stránke Prevádzkovateľa, emailovej a telefonickej komunikácie Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke elektronicky (newsletter) Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby E-mailová adresa 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým zákazníkom) Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta 3 roky odo dňa poskytnutia služieb / predaja tovaru alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Realizácia prieskum spokojnosti medzi zákazníkmi (o spôsobe dodania tovaru, nákupnom procese a pod). Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na získavaní hodnotení od zákazníkov za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb Meno, priezvisko, kontaktné údaje (tel. č., e-mailová adresa) 3 roky odo dňa poskytnutia služieb

3. BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia na technickej aj organizačnej úrovni, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Prevádzkovateľ pravidelne kontroluje efektívnosť prijatých bezpečnostných opatrení, aby mohol priebežne zdokonaľovať ochranu Vašich osobných údajov. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našou webovými servermi je šifrovaná. Vaše prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Vaše heslá v našom systéme na webovej stránke vôbec neuchovávame a neukladáme ich ani do našich databáz. Na webovej stránke pracujeme iba so špeciálne prepočítavanými hashovacími kľúčmi, ktoré sú vygenerované pomocou hashovacej funkcie.

4. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktné adresy Prevádzkovateľa alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

5. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií), Úradu na ochranu osobných údajov alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
  • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a
  • spoločnosť poskytujúca služby online chat-boxu na webovej stránke.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj prepravné spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľ využíva za účelom doručenia Vami objednaného Tovaru na zvolené odberné miesto (prevádzkovateľ služby „Zásielkovňa“) a tiež prevádzkovateľ platobnej brány implementovanej na webovej stránke – spoločnosť TATRA BANKA, a. s., ktorým musia byť Vaše osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia povinností Prevádzkovateľa pri doručení Vami objednaných tovarov a zabezpečenia prijatia úhrady za objednané tovary.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (Facebook, Inc.) a spoločnosť Google, LLC. v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach a v prípade, ak Prevádzkovateľovi udelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových súborov cookies do Vášho zariadenia. Viac informácií o súboroch cookies, ktoré Prevádzkovateľ na webovej stránke používa, nájdete v podstránke Cookies.

6. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a Google, LLC.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

7. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

8. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva
Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

9. Sociálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ a (iii) Youtube: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk.

10. MARKETINGOVÁ ČINNOSŤ

V prípade, ak Prevádzkovateľovi udelíte súhlas, bude Vám posielať e-mailové obchodné oznámenia (newsletter). Z odberu newsletter-a sa môžete ľahko odhlásiť tým, že kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvode týchto Zásad.

V prípade, ak ste u Prevádzkovateľa objednali tovar alebo sa registrovali na webovej stránke, môže Vám Prevádzkovateľ posielať obchodné oznámenia (newsletter), ako svojim zákazníkom v zmysle príslušných právnych predpisov aj bez Vášho súhlasu, na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Z odberu newsletter-a sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho zákaznícke profilu alebo kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvode týchto Zásad.

11. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.1.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.