I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „reklamačný poriadok“) upravuje práva a povinnosti Predávajúceho – obchodnej spoločnosti FORDIS s.r.o., so sídlom Chrobákova 6, 841 02 Bratislava, IČO: 45 985 006,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.69838/B (ďalej ako „Predávajúci“) a kupujúceho - fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) alebo právnickej osoby a fyzickej osoby v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Kupujúci“), pri uplatňovaní nárokov z vád Tovaru na základe uzatvorených Kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim, v súlade s čl. VIII. všeobecných obchodných podmienok elektronického obchodu ihpucks.com Predávajúceho (ďalej ako „obchodné podmienky“) prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle predávajúceho ihpucks.com (ďalej ako „elektronický obchod“).
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho a spolu s nimi je zverejnený v elektronickom obchode.
 3. Pre tento reklamačný poriadok platí výklad pojmov uvedený v čl. II. obchodných podmienok, ak nie je v tomto reklamačnom poriadku ustanovené inak.
 4. Predávajúci umožňuje každému Kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmto reklamačným poriadkom a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu tohto reklamačného poriadku na svojom webovom sídle.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci poskytuje na Tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady Tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v tomto reklamačnom poriadku alebo obchodných podmienkach ustanovené inak.
 2. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení tovaru, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v Potvrdení objednávky alebo po doručení Potvrdenia objednávky alebo ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III. Spôsob uplatnenia reklamácie a postup PREDÁVAJÚCEHO pri reklamácii

 1. Kupujúci je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky Tovaru (ďalej ako „reklamácia“) iba v prípade, ak uhradil celkovú cenu Tovaru.
 2. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti uplatnenia si reklamácie pred uzatvorením Zmluvy (odoslaním Objednávky) prostredníctvom webovej stránky a pri Potvrdení objednávky, doručením tohto reklamačného poriadku a obchodných podmienok.
 3. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho fordis@fordis.sk alebo písomne prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú Predávajúceho FORDIS s.r.o., Chrobákova 6, 841 02 Bratislava.
 4. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že Tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli.
 5. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie,  je Kupujúci povinný doručiť Tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu ako poštovú zásielku alebo osobne na adresu prevádzky predávajúceho: FORDIS s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád Tovaru už nie je dobre možné alebo ak tento reklamačný poriadok neustanovuje v konkrétnych prípadoch inak. V takom prípade je Kupujúci povinný umožniť poverenému zamestnancovi Predávajúceho uskutočniť obhliadku Tovaru na mieste, kde sa Tovar nachádza. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný Tovar nepoškodený vrátane originálu faktúry alebo dokladu o zaplatení.
 6. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená v záručnej dobe, Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí reklamácie a poučí Kupujúceho – Spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a podľa rozhodnutia Kupujúceho – Spotrebiteľa o tom, ktoré zo svojich práv podľa bodov 10. a 11. tohto článku reklamačného protokolu si uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže Predávajúci reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného Tovaru Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie (v súlade s bodom 5. tohto článku tohto reklamačného protokolu) tak lehoty na vybavenie reklamácie Predávajúcemu začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného Tovaru Predávajúcim.
 8. Ak Predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcom bode tohto článku reklamačného protokolu, Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak tento reklamačný protokol neustanovuje inak. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu reklamačného poriadku je Kupujúci oprávnený využiť postup upravený v  čl. VI. obchodných podmienok a jednoznačne uviesť, že odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode reklamačného poriadku.
 9. V prípade odstrániteľnej vady Tovaru má Kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 10. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať tak, ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady Tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 11. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Kupujúceho poskytne Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Kupujúceho.
 12. O výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie.
 13. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Predávajúci Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto reklamačným poriadkom, t. j.:
  1. odovzdaním opraveného Tovaru, ak je to vzhľadom na povahu Tovaru možné,
  2. výmenou Tovaru,
  3. vrátením ceny Tovaru a ostatných nákladov,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru alebo
  5. odôvodeným zamietnutím reklamácie.
 14. V ostatných otázkach reklamácie Tovaru, ktoré nie sú upravené týmto článkom reklamačného poriadku, postupuje Predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

IV. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúceho – Podnikateľa

 1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie Kupujúceho v postavení Podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto reklamačného poriadku, ak nie je ďalej ustanovené inak.
 2. Kupujúci v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného Tovaru porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva:
  1. požadovať odstránenie vád Tovaru dodaním náhradného Tovaru alebo dodanie chýbajúceho Tovaru,
  2. požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú opraviteľné,
  3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od Zmluvy.
 3. Kupujúci v postavení Podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v bode 2. tohto článku reklamačného poriadku len v prípade, ak Predávajúcemu túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie Tovaru alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 4. V prípade, ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád Tovaru ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
 5. Ak je dodaním tovaru Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď doplnenie chýbajúceho Tovaru, odstránenie vád Tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 6. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si záruky Kupujúcim – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami tohto reklamačného poriadku a obchodných podmienok, ak tento reklamačný poriadok alebo obchodné podmienky neustanovujú inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie tohto reklamačného poriadku nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti reklamačného poriadku zverejneného pred jeho zmenou a / alebo doplnením sa vzťahuje reklamačný poriadok zverejnený na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.
 2. Dňom účinnosti nového reklamačného poriadku stráca platnosť a účinnosť predošlý reklamačný poriadok, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku reklamačného poriadku.
 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.